Algemene voorwaarden

Sores het spel

Algemene leveringsvoorwaarden sores.nl (Gangaram BV)

Deze Algemene leveringsvoorwaarden zijn van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gangaram BV, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73146838, en zijn van toepassing op alle Overeenkomsten die met kopers worden gesloten. Deze Algemene leveringsvoorwaarden zijn online opvraagbaar en digitaal op te slaan via een speciale webpagina op de Website van Gangaram BV www.sores.nl, een speciale hyperlink in de e-mails van de medewerkers van Gangaram BV en kunnen daarnaast op eventueel verzoek kosteloos worden toegezonden.

1 – Definities

1.1 Onder ‘Gangaram BV’ wordt verstaan: gevestigd en zaakdoende te Amsterdam, aan de Jan Boterenbroodstraat 66 (1019 GJ), geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 73146838, die zich onder andere bezighoudt met het ontwikkelen en verkopen van spellen en kleding, alles in de ruimste zin van het woord.

1.2 Onder ‘Gangaram BV website’ wordt verstaan: www.sores.nl.

1.3 Onder ‘koop op afstand’ wordt verstaan: een overeenkomst op afstand die een consumentenkoop is.

1.4 Onder ‘overeenkomst op afstand’ wordt verstaan: een door Gangaram BV georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

1.5 Onder ‘techniek voor communicatie op afstand’ wordt verstaan: een middel dat zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van partijen kan worden gebruikt voor het sluiten van de overeenkomst op afstand.

1.6 Onder ‘consumentenkoop’ wordt verstaan: de koop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door Gangaram BV en een koper, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

1.7 Onder ‘koop’ wordt verstaan: de koopovereenkomst met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door Gangaram BV en een koper.

1.8 Onder ‘koper’ wordt verstaan: een (rechts)persoon of vennootschap, al dan niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

1.9 Onder ‘bestelling’ wordt verstaan: product(en) die de koper via de Gangaram BV Website, middels een overeenkomst op afstand wenst te kopen van Gangaram BV, door het aangeven van haar aanbod middels het elektronische systeem op de Gangaram BV Website.

2 – Algemeen

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten op afstand met betrekking tot online bestellingen op de Gangaram BV website tussen Gangaram BV en de koper. Tenzij expliciet anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden nadrukkelijk uitgesloten.

2.2 Gangaram BV zal de persoonsgegevens die bescherming genieten op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) zorgvuldig en rechtmatig gebruiken en beschermen. De persoonsgegevens zullen slechts worden gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst op afstand. Na uitvoering van de overeenkomst op afstand worden de persoonsgegevens vernietigd, althans niet meer bewaard.

3 – Totstandkoming van overeenkomsten

3.1 Aanbiedingen en prijsopgaven van producten zoals deze op de Gangaram BV website worden getoond, dienen enkel te worden aangemerkt als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

3.2 De koper kan haar aanbod doen middels het daartoe aangegeven elektronische systeem op de Gangaram BV website, waar koper precies kan bepalen en aangeven waaruit zijn aanbod bestaat.

3.3 Een overeenkomst op afstand tussen Gangaram BV en de koper komt tot stand middels een aanvaarding door Gangaram BV van het door koper elektronisch gedane aanbod, welke aanvaarding plaatsvindt door het verzenden van een bevestigingsemail naar het opgegeven emailadres van de koper.

3.4 Aanbiedingen zijn geldig zolang de aanbieding wordt vermeld op de Gangaram BV website en zolang de voorraad strekt.

4 – Prijzen en Betaling

4.1 Prijzen van producten op de Gangaram BV website worden weergegeven in euro’s. De prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten tenzij anders aangegeven.

4.2 De koper dient de bestelling volledig vooruit te betalen, bij gebreke waarvan geen koopovereenkomst tot stand komt. Betaling geschiedt middels de aangeboden betalingsmogelijkheden.

4.3 In het geval dat de prijs van de aanbieding of product, zoals deze genoemd is op de Gangaram BV website en/of in de bevestigingsemail fouten bevat dan wel onjuist is, behoudt Gangaram BV zich het recht voor deze alsnog binnen een redelijke termijn te wijzigen dan wel te corrigeren. Koper wordt door Gangaram BV hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk, per email of telefonisch op de hoogte gebracht. In het geval van een prijsverhoging kan de consumentkoper overgaan tot ontbinding van de koopovereenkomst.

5 – Levering

5.1 Gangaram BV verbindt zich jegens de koper om de producten na behoren te verpakken en op zodanige wijze te beschermen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken.

5.2 Gangaram BV verbindt zich om de bestelling aan koper te leveren volgens de omschrijving, eisen en kwaliteit zoals door Gangaram BV aangegeven op de Gangaram BV website.

5.3 De bestelling is veelal direct uit voorraad leverbaar en zal zo spoedig mogelijk worden afgeleverd binnen de beoogde leveringstermijn van drie (3) werkdagen bij de koper dan wel uiterlijk veertien (14) dagen na het zenden van de bevestigingsemail van Gangaram BV aan Koper van de bestelling. In het geval van leveringen buiten Nederland kan de leveringstermijn afwijken van de hierboven vastgestelde termijn. Informatie over leveringstermijnen in het buitenland kunnen, indien gewenst, worden opgevraagd middels het sturen van een email aan info@sores.nl. Gangaram BV zal koper zo spoedig mogelijk schriftelijk, per email, telefonisch op de hoogte stellen indien de bestelling niet binnen de termijn die is aangegeven op de Gangaram BV website, dan wel binnen veertien (14) dagen afgeleverd kan worden.

5.4 Bij overschrijding van een levertermijn van veertien (14) dagen na de bestelling heeft koper het recht op teruggave van het aankoopbedrag van de bestelling inclusief de betaalde verzendkosten, maar geen recht op gevolg-, vertraging- winst- of omzetschade van koper.

5.7 Indien de producten niet direct uit voorraad kunnen worden geleverd, zal Gangaram BV op de Gangaram BV website aangeven wanneer de producten naar verwachting weer beschikbaar zullen zijn.

5.8 Afhalen van de bestelling bij het Gangaram BV bezoekadres is in uitzonderingsgevallen mogelijk. Koper kan hiertoe contact opnemen via info@sores.nl of het contactformulier op de website.

5.9 De bestelling zal worden afgeleverd op het adres zoals dit door koper is aangegeven bij het plaatsen van de bestelling en door Gangaram BV is bevestigd middels de bevestigingsemail aan het opgegeven emailadres van de koper.

5.10 Het leveren van de bestellingen binnen en buiten Nederland geschiedt via PostNL.

6 – Garantie

6.1 De producten die Gangaram BV levert dienen te voldoen aan de kwaliteit, eisen en omschrijving zoals deze zijn vermeld op de Gangaram BV website.

6.2 In geval het product niet voldoet aan de kwaliteit, eisen of omschrijving zoals deze zijn omschreven op de Gangaram BV website, dient de koper binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van het product Gangaram BV schriftelijk of per email te informeren over de onjuistheid en of schade aan het product.

6.3 In het geval dat een product niet voldoet aan de kwaliteit, eisen of omschrijving zoals deze is omschreven en weergegeven op de Gangaram BV website, heeft de koper het recht de producten kosteloos terug te zenden aan Gangaram BV. Koper heeft recht op kosteloos herstel van het product of op vervanging door een gelijksoortig product, dan wel indien het product niet meer leverbaar is op teruggave van het aankoopbedrag inclusief de eventueel betaalde verzendkosten.

6.4 Gangaram BV is niet aansprakelijk voor gebreken of slijtage aan het product in het geval van nalatig onderhoud, onjuist gebruik, of in het geval van gebruikelijke slijtage van een product.

7 – Risico-overgang

7.1 Behoudens het gestelde in artikel 5 van de algemene voorwaarden, gaat het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering op de koper over op het moment waarop de bestelling wordt bezorgd bij het opgegeven adres door de koper. Indien en voor zover de bestelling op het opgegeven adres van koper tevergeefs is aangeboden, dan gaat het risico over op het moment van aanbieding.

8 – Eigendomsvoorbehoud

8.1 Gangaram BV draagt de eigendom van de producten pas over – ondanks de feitelijke levering van de producten – op het moment dat koper de volledige koopprijs van de producten heeft voldaan.

8.2 Koper is niet bevoegd de producten, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen door te verkopen, te verpanden dan wel op een andere wijze te bezwaren.

9 – Intellectuele Eigendomsrechten

9.1 Alle intellectuele eigendomsrechten van de Gangaram BV website en haar producten, berusten bij Gangaram BV. Het is koper derhalve niet toegestaan de intellectuele eigendomsrechten te gebruiken in de ruimste zin van het woord zonder voorafgaande toestemming van Gangaram BV (bijvoorbeeld door het kopiëren van afbeeldingen of teksten).

10 – Aansprakelijkheid

10.1 Ondanks het feit dat Gangaram BV zeer zorgvuldig is ten aanzien van een correcte, duidelijke weergave van de prijzen, aanbiedingen, een juiste omschrijving, eisen en kwaliteit van de getoonde producten op de Gangaram BV website, is Gangaram BV niet aansprakelijk voor eventuele fouten, onjuistheden of onvolkomenheden op haar website en/of bevestigingsemail. Gangaram BV behoudt zich het recht voor deze fouten, onjuistheden of onvolkomenheden te allen tijde recht te zetten.

10.2 Voor de schade die de koper mocht lijden als gevolg van vertraging, niet (volledig) doorkomen van bestellingen – bijvoorbeeld ten gevolge van een (tijdelijk) technisch probleem van de Gangaram BV website, dan wel tussen Gangaram BV en derden, waaronder het elektronische betalingssysteem, als ook de mogelijke gevolgen daarvan, is Gangaram BV niet aansprakelijk, tenzij en voor zover er sprake is van grove schuld dan wel opzet aan de zijde van Gangaram BV.

10.3 In ieder geval is de aansprakelijkheid van Gangaram BV voor schade te allen tijde beperkt tot maximaal het aankoopbedrag en eventueel de betaalde verzendkosten. Gangaram BV is in geen geval aansprakelijk voor eventueel geleden gevolg-, vertraging- winst- of omzetschade van koper.

11 – Herroeping

11.1 In het geval van een koop op afstand heeft een individuele koper het recht om gedurende zeven (7) werkdagen na ontvangst van de bestelling de koop op afstand zonder opgave van reden te ontbinden. Voor bestellingen, gedaan door bedrijven, geldt deze (wettelijke) bedenktijd niet.

11.2 Ontbinding van de koop op afstand zal uitsluitend schriftelijk of per email geschieden, waarbij dit bericht binnen de voornoemde termijn door Gangaram BV moet zijn ontvangen.

11.3 In geval van ontbinding zal Gangaram BV de door koper aan Gangaram BV betaalde koopprijs, behoudens de eventueel betaalde verzendkosten, binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de geretourneerde bestelling terugbetalen, mits en zodra de geretourneerde bestelling vrij van gebreken en schade aan Gangaram BV is geretourneerd.

12 – Overmacht

12.1 Onder overmacht wordt verstaan, iedere tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst die niet aan Gangaram BV kan worden toegerekend, waaronder mede is begrepen de omstandigheid dat leveranciers van Gangaram BV niet aan hun leveringsplicht kunnen voldoen. Gangaram BV is niet gehouden haar verplichtingen jegens koper na te komen dan wel kan Gangaram BV haar verplichtingen jegens koper opschorten voor de duur van de overmacht. In geval van opschorting hebben Gangaram BV en koper het recht de overeenkomst op afstand te ontbinden indien de periode tot nakoming langer duurt dan twee maanden. Daarnaast kan Gangaram BV koper de mogelijkheid bieden tot teruggave van het aankoopbedrag indien nakoming onmogelijk blijft.

12.2 Gangaram BV is in geval van overmacht niet aansprakelijk jegens koper voor gevolg-, vertraging-, winst – of omzetschade. De aansprakelijkheid van Gangaram BV voor schade is te allen tijde beperkt tot maximaal het aankoopbedrag en eventueel de betaalde verzendkosten.

12.3 Als Gangaram BV het pakket heeft overgedragen aan Post NL en koper heeft het pakket na 14 dagen niet ontvangen, is dit een verantwoordelijkheid van Post NL. In voorkomende gevallen verwijzen wij naar de voorwaarden van Post NL op www.postnlpakketten.nl/klantenservice.

13 – Toepasselijk recht

13.1 Op de algemene voorwaarden alsmede de gesloten overeenkomsten op afstand en de daaruit voortvloeiende geschillen tussen Gangaram BV en koper is het Nederlandse recht van toepassing.

13.2 De regeling met betrekking tot algemene voorwaarden in het Burgerlijk Wetboek blijft buiten toepassing in de verhouding met kopers, niet zijnde consumentkopers, die buiten Nederland zijn gevestigd of woonachtig zijn.

14 – Klachten

14.1     Gangaram BV zal al hetgeen in alle redelijkheid binnen haar mogelijkheden ligt, ondernemen om het verkoopproces zo prettig mogelijk te laten verlopen. Mocht de koper onverhoopt klachten hebben ter zake de uitvoering van de Overeenkomst en/of de dienstverlening van Gangaram BV, dan kan de Koper hiervan schriftelijk melding maken door een e-mail te sturen naar info@sores.nl.

15 – Geschilbeslechting

15.1 Alle geschillen die in verband met de algemene voorwaarden of uit de overeenkomst op afstand of uit de overeenkomst op afstand voortvloeiende overeenkomsten tussen Gangaram BV en koper mochten ontstaan, zullen – tenzij enig dwingendrechtelijke wettelijke bepaling zich daartegen verzet – in eerste instantie bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

15.2 Nadat Gangaram BV zich schriftelijk jegens koper heeft beroepen op toepassing van artikel 14.1 van de algemene voorwaarden heeft koper de keuze om binnen één maand na dat beroep aan te geven dat hij het geschil wenst te laten beslechten door de volgens de wet.

15.3 Indien de Algemene leveringsvoorwaarden ook in een andere dan de Nederlandse taal worden gebruikt, is de Nederlandse tekst doorslaggevend in geval van geschillen over de uitleg ervan.

Gangaram BV:

Postadres: Jan Boterenbroodstraat 66, 1019 GJ Amsterdam
Vestigingsadres: Jan Boterenbroodstraat 66, 1019 GJ Amsterdam
Inschrijvingsnummer handelsregister KVK 73146838

Telefoon: +31 6 29266822
E-mailadres: info@sores.nl